Употреба и функция на театралното пространство… от Петър Денчев

02.04.2024 - 02.04.2024Представяне на книгата
„Употреба и функция на пространството в театралния спектакъл (от 1968 година до наши дни)“
от Петър Денчев
Представя проф. д.н. Камелия Николова
2 април 2024 г., 18:00 часа
Галерия Структура, ул. Кузман Шапкарев 9
София
***
Книгата на Петър Денчев доразвива неговия дисертационен труд със същото заглавие, защитен в Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките. Обект на текста е един неразглеждан досега като цялостно изследване проблем – пространството в театралния спектакъл в българската сценична практика в нейната нова и най-нова история. Много ценно качество на текста е, че авторът му намира особено продуктивен фокус, през който да изследва поставения проблем за пространството и неговата употреба и функция в театралния спектакъл през последните пет десетилетия – творческия тандем между режисьора и сценографа.
проф. д.н. Камелия Николова
Трудът на Петър Денчев представя многоаспектно един слабо изследван проблем в българската театрална наука. Добре организираната структура превръща работата в увлекателно четиво и допринася за ясното извеждане на основните проблеми и представяне на изследваните явления.
доц. д-р Румяна Николова
„… Долавя се ехото от процеси, които превръщат естетическото от визуално в социално събитие. Авторът се стреми да докаже еманципацията на пространството като собствена величина. Обръща се внимание на характерните архитектурни елементи на пространствата – site specific. Мисли се за средата като перформиращ обект. Дисертацията е опит да се допълни българското театрознание с един фокусиран спрямо проблемите на пространството текст.”
доц. д-р Венелин Шурелов